• Stomatologie Cluj Napoca
  • Cluj Napoca, Str. Câmpului, nr. 33

REGULAMENT CONCURS FACEBOOK

“Zâmbeşte cu Oral Design Clinic"

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI 

1.1. Organizatorul Concursului ”Zâmbeşte cu Oral Design Clinic” (denumit în continuare „Concursul”) este PETRI DENTAL CLINIC SRL (denumit în continuare „Organizatorul”), C.U.I. 37957601, înregistrată cu Nr. Ord. Reg. Comerțului J12/4839/2017, cu sediul în Cluj, Cluj-Napoca, Str. Câmpului, Nr. 33, Nr. de telefon: 0771610501.

1.2. Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții şi constituie un contract obligatoriu din punct de vedere legal între participanţi şi Organizator.

1.3. Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a promoției, în format electronic, prin accesarea paginii web www.oraldesignclinic.ro.

1.4. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută informarea inițială. 

 

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

2.1. Concursul se va desfășura în perioada 03 octombrie – 18 octombrie 2023, exclusiv online, pe pagina de Facebook Oral Design Clinic –https://www.facebook.com/oraldesignclinicro.

2.2. Concursul începe în 03 octombrie 2023, ora 10:00 și se încheie în 18 octombrie 2023, ora 12:00.

 

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE 

3.1. Concursul se adresează tuturor persoanelor fizice, cu vârstă de peste 18 ani la data începerii Concursului, cu domiciliul/reședința în România, au un cont de Facebook completat cu nume și prenume reale, care sunt pacienți ai clinicii Oral Design Clinic și care acceptă termenii şi condiţiile prezentului Regulament (denumite în continuare „Participanți”).

3.2. Nu au dreptul de a participa la acest Concurs următoarele persoane:

  1. a) angajații Organizatorului;
  2. b) rudele de gradul I ale angajaților Organizatorului (copii, părinți, soț/sotie, frate/soră).

3.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a anula orice participare la Concurs ce se efectuează prin încălcarea prezentului Regulament și de a refuza acordarea premiilor în cazul constatării unor asemenea situații.

3.4. Orice încercare de fraudare se soldează cu eliminarea participantului în cauză din Concurs, Organizatorul rezervându-și dreptul de a decide modalitatea prin care va informa respectivul Participant cu privire la această decizie, respectiv printr-un mesaj transmis pe Facebook.

3.5. Participarea la acest Concurs implică obligația Participanților de a respecta prevederile prezentului Regulament.

 

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI 

4.1. Utilizatorii vor afla de concurs de pe pagina de Facebook – Oral Design Clinic (https://www.facebook.com/oraldesignclinicro).

Utilizatorii se pot înscrie în concurs în perioada 03 octombrie – 18 octombrie 2023, astfel: 

  1. Este pacient in clinica Oral Design Clinic
  2. Intră pe pagina de Facebook – Oral Design Clinic (https://www.facebook.com/oraldesignclinicro);
  3. Aprecieaza pagina de Facebook – Oral Design Clinic (https://www.facebook.com/oraldesignclinicro);
  4. Etichetează/Tag într-un comentariu un prieten / o prietenă (sunt acceptate mai multe comentarii/înscrieri, singura condiție este ca participantul să eticheteze persoane diferite și reale);
  5. Distribuie postarea concursului la story + tag paginii de Facebook Oral Design Clinic la distribuire.

4.2. Participantul va fi eligibil la tragerea la sorți numai dacă respectă toți pașii obligatorii menționați mai sus, la punctul 4.1.

4.3. Comentariile înregistrate pe pagina Facebook al Organizatorului trebuie să fie decente, să aibă un limbaj care nu discriminează pe motive etnice, de sex sau de religie şi nu reprezintă o defăimare a imaginii Organizatorului. Orice încălcare a prevederilor acestui punct din Regulament îndreptăţeşte Organizatorul la eliminarea comentariului în cauză şi descalificarea Participantului în cauză.

 

SECȚIUNEA 5. PREMIILE CONCURSULUI 

5.1. Se va acorda ca premiu o periuță de dinți sonică electrică Philips Sonicare 4300 ProtectiveClean HX6807/28 și o  consultație stomatologică gratuită la Oral Design Clinic.

 

SECŢIUNEA 6. STABILIREA CÂŞTIGĂTORULUI ŞI ACORDAREA PREMIULUI

6.1. La sfârşitul concursului, în data de 18 octombrie 2023, ora 14:00 se organizează o tragere la sorţi printre Participanţii eligibili la prezentul Concurs, în urma căruia se desemnează câștigătorul premiului. După validarea extragerii, în maxim 24 ore, organizatorul se obligă să publice rezultatul pe pagina de Instagram – Oral Design Clinic.

6.2. Tragerea la sorţi se realizează de către Organizator, prin intermediul – https://commentpicker.com/.

6.3. Numele câștigătorului va fi făcut public pe pagina oficială de Facebook a Organizatorului (https://www.facebook.com/oraldesignclinicro). În urma desemnării câștigătorului, acesta trebuie să trimită un mesaj privat pe pagina de Facebook – Oral Design Clinic, pentru a stabili detaliile legate de revendicarea premiului.

6.4. În cazul în care câștigătorul nu trimite în 48 de ore un mesaj privat pentru revendicarea premiului pe pagina de Facebook a Organizatorului (https://www.facebook.com/oraldesignclinicro), refuză să accepte premiul sau nu îl acceptă în condițiile prezentului Regulament, prin același mecanism, se va extrage un alt câștigător. Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorilor din motive care nu țin de el. 

6.5. În termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la comunicarea oficială a rezultatului tragerii la sorţi pe pagina oficială de Instagram a Organizatorului, câștigătorul trebuie să stabilească o programare la Oral Design Clinic, în vederea beneficierii serviciului și oferirii premiului câștigat (o consultație stomatologică gratuită în clinica noastră și o periuță de dinți sonică electrică Philips Sonicare 4300 ProtectiveClean HX6807/28 ).

6.6. Nu se va acorda contravaloarea premiului în bani.

 

SECȚIUNEA 7. LIMITAREA RĂSPUNDERII

7.1. Prin participarea la Concurs, toți participanții și eventualul câștigător sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament.

7.2. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului.

7.3. În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri/validări în cadrul Concursului, decizia Organizatorului este definitivă.

7.4. Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru înregistrările online efectuate în afara perioadei Concursului, menționate la punctul 2.2.

7.5. Nicio eroare în datele furnizate de către participanți/eventualul câștigător; acuratețea datelor de contact nu cade în sarcina Organizatorului, fiind în responsabilitatea exclusivă a participanților. Ca atare, acesta nu are niciun fel de obligație în cazul furnizării de către participanți a unor date eronate care au dus la imposibilitatea revendicării premiului sau la imposibilitatea identificarii câștigătorului.

7.6. În toate chestiunile referitoare la Concurs, decizia Organizatorului este finală.

 

SECȚIUNEA 8. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

8.1. Prezentul Regulament este la dispoziția oricărei persoane sau autorități interesate, putând fi consultat gratuit pe site-ul www.oraldesignclinic.ro.

8.2. Participarea la concursul „Zambeste cu Oral Design Clinic” implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

8.3. Prin participarea la prezentul Concurs, Participanții sunt de acord ca datele lor de identificare să intre în baza de date a Organizatorului cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

8.4. Conform prevederilor Legii nr. 677/2001, Participanții au acces gratuit la datele personale colectate sau prelucrate de Organizator, printr-o cerere scrisă, datată și semnată, adresată Organizatorului, trimise la adresa acestuia menționată la pct. 1.1 din prezentul Regulament. 

8.5. Participanții au, de asemenea, dreptul de intervenție asupra datelor personale putând, după caz, solicita rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii nr.677/2001, în special a datelor incomplete sau inexacte. În condițiile de mai sus, Participanții pot, totodată, solicita transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, având dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. De asemenea, Participanții au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, ca datele care îi vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

 

SECȚIUNEA 9. ÎNCETAREA / ÎNTRERUPEREA CONCURSULUI

9.1. Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 18 octombrie 2023, ora 12:00 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră – de natura a face imposibilă derularea. 

 

SECȚIUNEA 10. LITIGII

10.1. Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la Concurs cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Concursului se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care soluționarea pe cale amiabilă nu este posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente de la sediul Organizatorului.